... epochy a staletí jsou ony mžiky na jevišti, kdy vlastní ucho se diví, co vlastní huba povídá... J.Werich

Referát...Quo vadis...Henryk Sienkiewicz

2. prosince 2008 v 21:27 | Waity |  Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.


Pojďme se podívat do starověkého Říma a přečtěme si příběh lásky za vlády císaře Nerona.
Popisuje počátky křesťanství, krutosti ze strany Říma, Neronovu znuděnou zvrhlost a požár v Římě.

Marcus Vinicius - mladý a krásný říman, syn bývalého konzula, zpočátku se jeví jako panovačný, ale postupem času z něj utrpení ve jménu lásky a křesťanství stvoří poctivého člověka věřícího v lepší svět, než je ten, ve kterém žije.

Lygie - krásná, velmi ctnostná dívka, dcera lygského vojevůdce. Aulus Plautius a jeho žena Pomponie se jí ujímají po smrti jejího otce a vychovávají ji ve svém domě jako vlastní dceru v křesťanském náboženství.

Ursus - Lygiin věrný služebník, dobrácký obr oplývající velikou silou, upřímný a věrný vyznavač křesťanství.

Gaius Petronius - sečtělý, vzdělaný estét, stal se caesarovým rádcem a na určitou dobu oblíbeným augustiánem pro své dobré znalosti v oblasti umění.

Akté - bývalá milenka Nerona. Caesar ji kdysi miloval a když ji opustil, dal jí v paláci byt a služebnictvo. Akté je dobrým duchem paláce, nikomu nepřekáží a žije si svým životem. Stále caesara zbožňuje.

Chilón Chilonides - tvrdí o sobě, že je lékař, věštec a filozof. Ve skutečnosti je však velmi mazaný a vychytralý.

Nero - římský císař. V prvních letech vládl ve shodě se senátem pod vlivem svého vychovatele, filozofa Seneky. Pak se však projevily jeho špatné vlastnosti, sebevědomí a krutost. Založil požár Říma, aby mohl město znovu postavit. Vinu pak svalil na křesťany, které krutě pronásledoval.

Poppaea - Neronova manželka.

Marcus Vinicius navštěvuje svého přítele Petronia v lázních a svěřuje se mu se svým trápením. Nedávno se vrátil z války, kde utrpěl zranění. Léčil se z něj v domě Auluse Plautia a zde ho zasáhl šíp amorův. Zamiloval se do Lygie. Vinicius je nešťastný, protože si neví rady jak získat Lygiino srdce. Petronius vymýšlí plán. Hned druhý den jde za císařem Neronem a vede s ním důvěrný rozhovor, po kterém se ještě týž den objevuje před Plautovým domem tucet pretoriánů s příkazem přivést Lygii do domu Neronova. Aulus Plautius je proti příkazu bezmocný a vydává svoji nevlastní dceru s několika otroky tvořícími její družinu vojákům. Lygie se v caesarově domě ujímá Akté. Na tento večer se zde chystá slavnostní hostina, na které nesmí Lygie chybět. Petronius zařídil, aby na ní seděla vedle Vinicia. Avšal Viniciova mladická nerozvážnost a nedočkavost mít Lygii co nejdříve ve svém náručí způsobuje, že slibně se vyvíjející Lygiina láska k němu rychle pohasíná. Na hostině už dost opilý Vinicius Lygii vyzrazuje, že caesar ji vzal Aulovi, aby ji daroval jemu a že hned zítra za soumraku si ji dá odvést do svého domu. Lygie se marně brání jeho rtům a silným pažím.Ke konci hostiny, kdy jsou už všichni včetně Nerona opilí, se objevuje její věrný služebník Ursus a odnáší ji v náručí klidným a tichým krokem ven z triclinia. Začíná svítat a Lygie se rozhodne,že s pomocí Ursa uteče a skryje se někde před římskou mocí. Večer skutečně dává Vinicius poslat pro svou vyvolenou, ale nedočká se jí. Ursus a další věrní křesťané ji unášejí neznámo kam.


Ve Viniciově domě se objevuje Chilón Chilonides a ten slibuje, že Lygii najde. Samozřejmě pokaždé když přinese nové zprávy, které jsou pokaždé přikrášleny lží, žádá tučnou odměnu. Nakonec se od něj přeci jen Vinicius dozvídá, že Lygie je křesťanka a ukryla se někde mezi nimi. O křesťanech se v Římě říká, že otravují studny, vraždí děti chycené na ulici a oddávají se prostopášnostem. Vinicius se ji rozhodne najít v Ostrianu, kde se mají setkat všichni křesťané, aby viděli a slyšeli kázání prvního Kristova učedníka a kterého nazývají Apoštolem Pavlem. Bere si s sebou na pomoc Chilóna a také Krotóna - atleta s nadlidskou silou. Mladý patricius a jeho dva společníci se vydávají na cestu do Ostrianu. V přítomnosti velkého počtu křesťanů poslouchají kázání Kristova učedníka Apoštola Petra a i Vinicius v něm nachází něco, co si odnáší v sobě jako malý zárodek víry. Cítí však, že kdyby se chtěl řídit tímto učením, musil by opustit svůj způsob myšlení, své mravy, svůj charakter a to se mu zdá šílené, v učení je ale něco, co ho svojí silou přitahuje. Vtom ho Chilón upozorní na nějakou dívku, v níž Vinicius poznává Lygii. Hned jak Apoštol skončí kázání, sledují Lygii a jejího strážce Ursa až k domu, kde bydlí, a s pomocí Krotóna se ji pokouší unést. Chilón se zbaběle ukrývá a vše pozoruje z uctivé vzdálenosti. Ursus však zabíjí Krotóna a Vinicius je raněn.

Mezitím se caesar Nero vydává na cestu do Řecka. S ním putují všichni augustiáni včetně Petronia, pět set oslic, v jejichž mléku se koupe Poppaea a deset tisíc služebnictva.

♣♣♣
Díl druhý
Vinicia probouzí pronikavá bolest a poznává, že se nachází v domě, kde bydlí Lygie se svými přáteli. Všichni včetně Lygie se k němu chovají přátelsky i přesto, že jim ublížil a místo toho, aby se mu pomstili za přepadení, starostlivě ošetřují jeho zranění a dokonce mu podle učení Kristova odpouštějí. Vinicius je svědkem každodenních rituálů, modlení a křesťanského myšlení a je jím velmi ovlivněn. Lygie bdí několik nocí u jeho lůžka a stará se o Vinicia tak dobře, že se začíná rychle uzdravovat. Pokud mu to síly dovolí, neúnavně ji přesvědčuje o svojí lásce k ní. Lygie ve svém srdci cítí stejnou lásku k němu, ale obává se jí, protože si myslí, že tím zrazuje svého Boha. Prchá proto před ním a Vinicius opět ve svém srdci pociťuje velkou prázdnotu.

Císař Nero se vrací zpět do Říma a s ním i Viniciův přítel Petronius. Vinicius mu podrobně vypráví o tom, jak hledal Lygii, o svém pobytu mezi křesťany, o tom, co mezi nimi viděl a slyšel. Petronius ho zrazuje od jeho nové víry, ale není vyslyšen, Vinicius se po dobu jeho nepřítomnosti přiblížil křesťanskému učení.

Mladý patricius se od Chilóna dozvídá, kde bydlí jeho láska, ale místo toho, aby se ji pokusil znovu unést, navštěvuje její přátele a upřímně se vyznává ke své lásce k Lygii. Apoštol Petr pro ni nechá poslat a protože je jasné, že i ona jeho nosí ve svém srdci, žehná jejich lásce.

Nero opět cestuje do Antia a tentokrát s sebou pozve i Vinicia. Ten musí jet, protože ví, že nepodrobit se císařově vůli by znamenalo jistou smrt. Zamilovaní se musí opět odloučit.


Caesar si přeje vidět hořící město, aby mohl napsat báseň o hořící Tróji, a tak pro něj Tigellinus, dychtící po jeho uznání, nechá zapálit Řím.

Úryvek:

" Bohové! Spatřím hořící město a dopíši Troiku. Pak oslovil konzula: Jestliže okamžitě vyjedu, uvidím ještě požár? Pane, odpověděl konsul, bledý jako stěna, nad městem je jedno moře plamenů. Kouř dusí obyvatele a lidé omdlévají nebo se v šílenství vrhají do ohně...Řím hyne, pane! Nastala chvíle ticha, kterou přerušil Viniciův výkřik: Vae misero mihi!"

Vinicius se urychleně vydává zachránit svoji lásku z ohně. Po cestě vidí hrůzy, které způsobuje neustále se obnovující požár a neustále hledá Lygii. Po několikadenním neúnavném boji s únavou, kouřem a lúzou klesá k zemi. V lidech, kteří mu přicházejí na pomoc, poznává křesťanské služebníky.

♣♣♣

Díl třetí

Marcus se vydává znovu hledat Lygii, posilněn novou nadějí, že ji najde u některého souvěrce za městskými hradbami. Při své cestě potkává apoštola Petra a ten ho přivádí k malé chaloupce, kde nachází znovu svoji milovanou i s jejím věrným Ursem. Zde je konečně pokřtěn a stává se jedním z věřících v Krista.

Caesar se vydává do Říma, aby se na vlastní oči mohl kochat pohledem na hynoucí město. Lid s velkou dychtivostí očekává Nerova velká slova, která by vyjádřila lítost nad takovým neštěstím, ale marně. Ten jen přemýšlí, jak nejlépe vylíčit velikost pohromy, vzbudit co největší obdiv a získat co nejnadšenější potlesk. Nyní už nikdo nepochybuje, že město dal zapálit on a Řím se začíná bouřit.

Lid potřebuje viníka, a proto caesar dává na radu Tigellina, z vypálení Říma obviní křesťany a od této chvíle začíná jejich pronásledování. Císař uspořádá pro svůj lid velké hry, na kterých jsou křesťané hromadně mučeni a zabíjeni. Lygie a její věrný Ursus jsou uvězněni také. Vinicius se s pomocí svého přítele Petronia snaží Lygii z vězení zachránit, ale bez úspěchu. Když caesar zjistí, že Marcus Lygii tolik miluje, těší se z jeho bolesti a jeho milovanou si nechává až na samotný závěr her.

Lid je už otrávený věčným zabíjením a pomalu mu dochází, že křesťané nebyli těmi, kdo zapálil Řím. Nero má však pro ně nachystané ještě poslední představení. Nechá Lygii přivázat k rohům býka a vpustí ji do arény, kde už čeká lyg Ursus. Ten ji svou obrovskou silou zachrání a býka zabije. Lid jednohlasně žádá pro oba milost a caesarovi nezbývá, než jim ji dát.

Vinicius nečeká na Neronovu pomstu a se svojí milou, Ursem a několika souvěrci odjíždějí daleko od něj a Říma na Sicílii, kde žijí spokojeně se svojí vírou. Petronius mezitím na Neronově dvoře upadá v nelibost a je jen otázkou času, kdy ho caesar nechá zavraždit.

Volí proto příjemnější smrt v blízkosti svých věrných přátel a společně s milovanou Euniké.

Caesar Nero je zanedlouho sesazen a zabit.

Úryvek:
"A tak skončil Nero. Stejně jako končívá vichřice, bouře, požár, válka nebo mor. Ale Petrova bazilika vládne dosud z vatikánských výšin městu i světu. A u někdejší Capenské brány stojí dnes malá kaplička a na ní je už poněkud setřelý nápis: Quo vadis, Domine?

♣♣♣♣♣
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Radka Radka | 3. prosince 2008 v 8:24 | Reagovat

tak jsem dočetla a můžu začít pracovat. Děkuju za poutavý, hezky odvyprávěný příběh, kterým jsi mi zpestřila ráno. :)

2 brabi brabi | Web | 3. prosince 2008 v 22:43 | Reagovat

Waity, Sienkiewicz byl a je můj zamilovaný autor. Jako holka jsem pořád dokola četla jeho romány, mám doma Potopu, Ohněm a mečem, Křížáky, Pana Wolodyowského, Pouští a pralesem, Quo vadis. Kdybys měla zájem, ráda zapůjčím.

3 Bohdan Dlouhý Bohdan Dlouhý | Web | 4. prosince 2008 v 22:07 | Reagovat

Sienkiewicze já hodně rád (teď zrovna koukám na Potopu). :) Ale tuhle knížku jsem nedočetl. Nějak mě ne a ne chytnout... Asi to budu muset zkusit znovu, až budu trochu starší. Vlastně už jsem! Tak já to teda zkusím znovu. :)

4 Sara Sara | E-mail | 5. prosince 2008 v 14:26 | Reagovat

Krásný příběh a moudrý název, "kam kráčíš" je otázka pro každého z nás a odpověď není jednoduchá, ale je důležité se nad ní hluboce a dlouze vždy po čase zamyslit, odpovědět si a pak se znovu vydat na cestu, tam, kde je to pro nás dobré, pro mě, pro tebe, pro moje lidi i zvířata, čili vědět co činím a činit to, jak myslím, že je správné...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama